Eendenkroos waardeketen

Van eendenkroos tot voederbrokken en burgers

De Vlaamse landbouw kampt met een nutriëntenoverschot dat zorgt voor milieuproblemen. Het verwerken van deze nutriënten is een kost voor de landbouwer, terwijl die nutriënten eigenlijk nog een waarde hebben als voedingsbron voor biomassaproductie.

Voorgaande onderzoeken hebben al aangetoond dat eendenkroos, een vrij drijvende waterplant, kan groeien op reststromen. Zo heeft eendenkroos potentieel om landbouwkundige afvalstromen te zuiveren en tegelijk eiwitten te produceren voor de voeder- en voedingsindustrie. Bovendien is de lokale productie van alternatieve eiwitten erg interessant omdat deze belangrijke voedingsbron voor mens en dier momenteel nog vaak wordt geïmporteerd uit gebieden waar tropisch regenwoud moet plaats maken voor gewasproductie.

Met dit project streeft Inagro naar de creatie van een waardeketen voor eendenkroos, zodat er een markt kan openen voor dit circulair product. Onze focus ligt op het verwerken van eendenkroos tot een stabiel vermarktbaar product in de voedings- en voederindustrie. Hiervoor willen we de technische en economische parameters op relevante schaal valideren en focussen we op ketenimplementatie in de betrokken sectoren.

Download pdf bestand

Inagro vzw

Partners Katholieke Hogeschool VIVES ZUID VZW, Ugent, Ivaco CVBA

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Tijdens het project hebben we een testopstelling voor de kweek van eendenkroos opgezet (140 m²) op een verdunning van biologisch effluent. Dit resulteerde in 1.000 kg vers eendenkroos.
  2. We maakten een kosten-batenanalyse van de kweek van eendenkroos op effluent van varkensmestverwerking. Die eendenkroos konden we in samenwerking met UGent op een rendabele manier verwerken tot voederbrokken.
  3. We ontdekten de mogelijkheid om eendenkroos te verwerken tot een lekkere burger geschikt voor menselijke consumptie. Die burger zou voor 45% bestaan uit vers eendenkroos en kan als ‘bron van eiwit’ worden bestempeld.
  4. Zowel vanuit overheidsinstanties als bij de consumenten is er een tendens voelbaar waarbij vleesconsumptie vermindert en wordt ingeruild voor plantaardige alternatieven. Dit project faciliteert de ingang van een eiwitalternatief in de voeder- en voedingsmarkt.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Voor de verwerking van nutriëntenoverschotten heeft voeding de hoogste eindwaarde, daarna volgt mestverwerking. De voeder- en energiewaarde ligt echter veel lager. Voedertoepassingen lijken slechts rendabel indien we ze combineren met mestverwerking. Humane voeding kan eventueel wel zonder die combinatie.
  2. De emissies van eendenkroosproductie zijn nog niet volledig gekend, maar waterlinzen lijken een duurzame eiwitbron te vormen. De plant kan immers op een oppervlakte-efficiënte manier hoge eiwitconcentraties produceren. Zo hoeven landgebonden gewassen de stijgende vraag naar eiwitten niet meer alleen te dragen.
  3. Het hoge watergehalte van vers geoogst eendenkroos zorgt voor een verhoogde bederfbaarheid en transportkost. Gedeeltelijke droging of inkuilen van de biomassa zijn mogelijkheden die we in de toekomst nog kunnen onderzoeken.
  4. De complementaire samenwerking tussen de verschillende partners vormt een echte meerwaarde. Zo voorzag Inagro de knowhow voor het kweken van eendenkroos, waarna de kweek plaatsvond in het varkensbedrijf IVACO. UGent verwerkte de eendenkroos tot een voederbrok en VIVES tot een burger.
2 prototypes
1 rendabiliteitsstudie
1.000 kg kroos uit testopstelling

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De pilootkweekopstelling blijft bestaan en kan nog nuttig zijn voor toekomstige initiatieven. Ook zijn de verslagen van dit project digitaal beschikbaar en op aanvraag consulteerbaar bij Inagro vzw.

Als vervolgop dit project werd een LA-traject (VLAIO) goedgekeurd, met Flanders Food als hoofdindiener. Het project met naam LemnaPro bevat 18 bedrijven, waaronder 10 landbouwers. De focus van dat project ligt op het opschalen van de kweek en het bepalen van de rendabiliteit in verschillende cases, waaronder ook voedingsproductie in gecontroleerde omstandigheden.

Onze rendabiliteitsanalyse heeft alvast veelbelovende resultaten en hopelijk kan dit landbouwers aanzetten tot investeren. Deze lokale waardeketen kan immers onze eiwitimport verminderen en het hergebruik van nutriënten uit mest stimuleren.