The Packaging Shift

De community van organisaties die samen streven naar een duurzamere economie en maatschappij

Verpakkingen zijn één van de grootste ecologische problemen van het moment. De jaarlijkse geproduceerde volumes, zo’n 170 kg per inwoner van de Europese Unie, overbelasten de huidige verwerkingscapaciteit, wat leidt tot zwerfvuil, overvolle stortplaatsen, afval in oceanen en rivieren en broeikasgassen. Om die problematiek ten gronde aan te pakken, moeten we dringend overstappen op een meer circulaire economie.

Met dit project wil The Shift, het Belgische verzamelpunt voor duurzaamheid, die ecologische problematiek aanpakken door te focussen op het wegwerken van de barrières die organisaties tegenhouden om duurzamere verpakkingskeuzes te maken.

In een eerste fase hebben we onderzocht op welke problemen spelers in de verpakkingswereld botsten om voor meer duurzame verpakkingen te opteren. Vervolgens hebben we de drie grootste problemen geprioritiseerd, namelijk de inconsistente evaluaties van circulariteit, het in silo’s opgesloten zitten van kennis en de verwarrende consumenteninformatie en -educatie.

In de tweede fase hebben we samen met stakeholders uit de verpakkingswereld brainstormsessies georganiseerd en daaruit drie pilootprojecten gelanceerd: The Eco-Evaluation, The Consumer Education en The Packaging Ecosystem.

Download pdf bestand

The Shift

Partners Valipac, Accenture, OVAM, Vlaanderen Circulair, Brussel Leefmilieu

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Uit de interviews van stakeholders van de volledige verpakkingswaardeketen konden we negen uitdagingen identificeren die hen tegenhielden duurzamere keuzes te maken. Voor drie uitdagingen hebben een oplossing geformuleerd via een drie pilootprojecten.
  2. Binnen het project The Eco-evaluation ontwikkelden we twee nieuwe methodes om de impact van verpakkingen te meten. Daarmee kunnen organisaties (sneller dan met de LCA-methode) meerdere verpakkingsopties vergelijken en bewuster kiezen voor de duurzamere opties.
  3. Binnen het project The Consumer Education wordt gewerkt aan een communicatiecampagne met gecontextualiseerde boodschappen om misvattingen rond duurzame verpakkingen uit de wereld te helpen. We werken hierbij samen met OVAM, UAntwerpen en UGent.
  4. Binnen het project The Packaging Ecosystem werken we aan het oprichten van een ecosysteem rond duurzame verpakkingen, met als doel de creatie van duurzame oplossingen te faciliteren en accelereren door informatie beter te delen, en organisaties met elkaar in contact te brengen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Er bestaat al veel kennis over duurzaamheid in de verpakkingsketen, maar die geraakt niet altijd tot bij elke stakeholder. Meer inzetten op een betere verspreiding en deling van al die kennis betere over de hele keten zou de overgang naar circulaire economie aanzienlijk bevorderen.
  2. Zowel bij consumenten als producenten bestaan er nog veel misvattingen over duurzame verpakkingen. Zo houdt men nog te veel vast aan het idee dat recycleren voldoende is om circulair te zijn. De overheid, alle ketenpartners én consumenten moeten samenwerken om die misvattingen weg te werken.
  3. De verpakkingswereld is een politiek gevoelig landschap waar tegengestelde belangen, vroegere conflicten en vastgeroeste ideeën een rem vormen. Daarom is het nodig dat er aan het hoofd van het ecosysteem een neutrale partij staat om de overgang naar een meer circulaire economie te faciliteren.
26 afgenomen interviews
9 problemen geïdentificeerd
3 workshops
3 pilootprojecten

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De drie opgestarte pilootprojecten zullen onder begeleiding van hun respectievelijke verantwoordelijke organisaties verder worden ontwikkeld. Die resultaten van die projecten zullen dan hopelijk op hun beurt een inspiratie vormen voor veel nieuwe initiatieven.