Kortrijk Deelt

Vier oplossingen voor vier uitdagingen

Met dit project neemt Kortrijk verdere initiatieven om een echte klimaatstad te worden waar delen, ruilen en hergebruik heel normaal zijn. De stad heeft al wat kennis en ervaring opgedaan en is daarbij op enkele pittige uitdagingen gebotst. Voor vier daarvan wil ze in dit project een oplossing vinden.

Vooreerst wil ze onderzoeken wat een stad/OCMW zelf moet wijzigingen in haar beleid om makkelijk beschikbare en braakliggende gronden terug te geven aan de buurt en de burgers in de vorm van volkstuintjes.

Daarnaast staat er een partnerschap met lokale landbouwers op stapel. Eerst inventariseert men welke reststromen er ontstaan in de plaatselijk landbouw, hoeveel en op welk moment. Die reststromen kunnen dan opnieuw lokaal als grondstof gebruikt worden of verdeeld worden aan OCMW-cliënten als voedsel.

Ten derde gaat men onderzoeken wat er moet gebeuren om voedseloverschotten van grootkeukens een langere houdbaarheid te geven. Samen met het federale voedselagentschap FAVV zal men onderzoeken wat er kan en wat niet, welke onduidelijkheden er zijn in bijvoorbeeld de wetgeving en hoe die kunnen weggewerkt worden. Een proefproject moet de sector er van overtuigen dat er heel wat mogelijkheden liggen in het hergebruik van overschotten.

Als laatste probeert men de resultaten van bovenstaande projecten te integreren in de regio. Er zijn immers al initiatieven genomen om een regionaal distributieplatform van voedseloverschotten op te starten.

OCMW Kortrijk

Partners W13

Sectoren