Afval in ziekenhuizen

Afvalstromen gerichter inzamelen, sorteren en recycleren

Een ziekenhuis draaiende houden, brengt veel afval met zich mee. Vandaag worden echter nog te veel waardevolle producten vernietigd door verbranding. Dat komt voornamelijk door het ontbreken van intelligente retourlogistiek, zowel wat betreft het inzamelen, sorteren als overbrengen naar verwerkers voor hergebruik en recyclage.

Met dit project willen we onderzoeken en aantonen dat omgekeerde logistieke processen implementeerbaar zijn om materialen die worden beschouwd als afval, gerichter in te zamelen, te sorteren en te recycleren.

Concreet hebben we het project opgesplitst in vier deelprojecten en zo gefocust op vier reststromen: de selectieve inzameling van niet-gecontamineerde sterilisatiedoeken, de inzameling en het drogen van koffiegruis, de selectieve inzameling van medisch glas dat uit de RMA-stroom kan worden gehaald en het recycleren van PET-poetsdoeken.

Tegelijk willen we met dit project ook een beroep doen op de sociale economie. Zo kunnen we aantonen dat de tewerkstelling van kwetsbare groepen perfect mogelijk is in de transitie naar een circulaire economie, meer nog: hun betrokkenheid en enthousiasme vormen een cruciale schakel bij de implementatie van deze omgekeerde logistieke processen.

Download pdf bestand

EnAdviS bvba

Partners EnAdviS bvba, UZ Leuven, Oostrem vzw, VIL vzw

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. In 2020 konden we 20 ton sterilisatiedoeken selectief inzamelen voor hoogwaardige recyclage. Ons doel voor 2021 werd zelfs bijgestuurd naar 50 ton. Dit omgekeerde logistieke proces is succesvol uitgewerkt en kan een basis vormen voor andere reststromen.
  2. De inzameling van koffiegruis is haalbaar. Het drogen in open lucht, belangrijk voor de houdbaarheid, gebeurt in dagbestedingscentra. Vervolgens is het gruis inzetbaar voor de productie van biochar, de kweek van zwammen of het persen van olie voor zeep.
  3. De selectieve inzameling van bepaalde fracties medisch glas was minder succesvol. Hoewel dit glas recycleerbaar is, kunnen we de glazen flesjes momenteel niet verwerken door de kleefkracht van de etiketten. We onderzoeken nog alternatieve pistes.
  4. De inzameling van eenmalig gebruikte PET-doeken uit cleanrooms en die vervolgens laten wassen, drogen en recycleren, was ook een succes. Het zuivere PET wordt in de toekomst gerecycleerd bij Concordia Textiles, met het oog op nieuwe textieltoepassingen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We kwamen veel barrières tegen, maar kort op de bal spelen en alert blijven voor alle mogelijke opportuniteiten heeft geleid tot de bekomen resultaten. Werken en bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht is een belangrijke factor tot succes.
  2. We slaagden erin omgekeerde logistieke processen in te voeren en kleine, verspreide aantallen reststromen te kanaliseren tot hoeveelheden die recyclage mogelijk maken. Nu is het belangrijk dit proces ook toe te passen op andere reststromen en onze transporten verder te optimaliseren.
  3. De grootste barrière blijft dat iedereen zich wil inzetten voor recyclage en hergebruik, maar dat het niet veel mag kosten. Hogere heffingen op verbranding en de administratieve papiermolen vereenvoudigen, kunnen mogelijke oplossingen zijn.
  4. Hoewel we er nog niet in geslaagd zijn het glas te recycleren, heeft dit deelproces inzicht gegeven in tot dan toe verborgen moeilijkheden. Met die kennis kunnen we nu verder werken aan mogelijke oplossingen of alternatieve richtingen.
4 deelprojecten
27 deelnemende ziekenhuizen
85 ton sterilisatiedoeken
250 mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding bezorgd

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Ons deelproject rond de homogenisering van nietgecontamineerde sterilisatiedoeken zal, dankzij het grote aantal actieve associaties, zeker blijven bestaan. Ook het afzetpotentieel van het gerecycleerde materiaal is aanzienlijk. Bovendien nodigt dit succesvolle project uit tot nadenken over hoe we andere hoogwaardige stromen selectief kunnen inzamelen. Zo zijn bijvoorbeeld een beperkt aantal ziekenhuizen al gestart met de selectieve inzameling van trays.

Door de beschikbare afzetmarkten en de gemakkelijke opschaling zal ook het project rond de inzameling van koffiekruis overeind blijven.

Wat betreft de inzameling van medisch glas willen we met de opgedane kennis blijven verder zoeken naar een mogelijk alternatief.

Ten slotte zal ook het deelproject rond PET-poetsdoeken blijven bestaan.